Права та обов’язки батьків

Права та обов’язки батьків

                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                                                       _______________

                                                                                       Директор школи

                                                                                      О.В. Зоріна

БАТЬКИ УЧНІВ ШКОЛИ ТА ОСОБИ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, МАЮТЬ ПРАВО:

Витяг з Статуту школи, затвердженого рішенням

Добропільської  міської ради № 5/ 15 – 62 від 28.03.07

 • Обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • Звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • Брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • На захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

БАТЬКИ ТА ОСОБИ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗДОБУТТЯ ДІТЬМИ ПОВНОЇ  ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І  ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

 • Забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь – якою формою навчання;
 • Постійно дбати про фізичне здоров’я , психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • Поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сімї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • Виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
Положення про батьківський комітет класу

Положення про батьківський комітет класу

Розглянуто та затверджено на засіданні

Ради школи

Білозерської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 18

Добропільської міської ради

Протокол № 1від 25.09.2013р.

ПОЛОЖЕННЯ

про батьківський комітет класу

Білозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18

Добропільської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Батьківський комітет класу — це об’єднання батьків, діяльність якого: спрямована на всебічне сприяння педагогічному колективові вчителів які працюють із класом, класному керівникові, співпраці родини т; школи на користь учнів класу.

1.2.  У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН “Про права дитини”, “Положенням про загальноосвітній навчальний заклад”, статутомБілозерської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 18 Добропільської міської ради, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.3. Рішення про заснування батьківського комітету класу приймається на загальних зборах батьків відповідного класу.

 1. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

 • формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;
 • виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;
 • формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
 • захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;
 • здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;
 • запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;
 • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
 • залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;
 • організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;
 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

Continue reading

Положення про Раду школи

Положення про Раду школи

Розглянуто та затверджено на засіданні

загальношкільної батьківської конференції

Білозерської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 18

Добропільської міської ради

Протокол № 1від19.09.2013р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду Білозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18

Добропільської міської ради

 

1.Загальні положення

1.1. Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 964 “Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, Статуту школи у навчальному закладі створюється рада загальноосвітнього навчального закладу.

1.2. Рада загальноосвітнього навчального закладу (далі–Рада школи) – це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

1.3. У своїй діяльності рада керується Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим Положенням.

 1. Мета, завдання і принципи діяльності ради загальноосвітнього навчального закладу

2.1. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховногопроцесу;

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськост іщодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховногопроцесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

2.2. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування виховного середовища;

створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховногопроцесу.

Continue reading